Barns rättigheter

När det kommer till barns rättigheter är detta något som har varit ett viktigt ämne i flera år. Men det är bara under de senaste årtiondena där större förändringar har skett i samhället. Förr i tiden var det exempelvis tillåtet för föräldrar i Sverige att aga sina barn. Tyvärr är…Continue Reading

Barns rätt till skolgång

Alla barn har rätt till att gå i skolan även om barnet behöver särskilt stöd och/eller extra anpassningar för att detta ska vara möjligt. Så långt det är möjligt ska skolan anpassa och ge stöd för att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och uppnå de kunskapskrav som är stadgade…Continue Reading

Barns rättigheter

Att barn har rättigheter i samhället är det många som tar för givet. Samtidigt är det långt ifrån alla barn i världen som kommer i närheten av alla rättigheter som de faktiskt har. Som de flesta känner till så regleras barnens rättigheter i[FN:s konvention om barnens rättigheter:https://unicef.se/barnkonventionen],vilken har skrivits under…Continue Reading

Barns rättigheter

Det fanns en tid då kvinnor inte hade några rättigheter i Sverige, men hur har det sett ut för våra barn? Har de alltid haft rättigheter genom alla tider? I denna artikel kommer ni kunna läsa om barnens plats i historien i vårt avlånga land. Barnens plats på 1800-talet Sverige…Continue Reading

Fri tandvård för barn

I Sverige är det barns och unga vuxnas lagliga rättighet att få fri tandvård upp till 23 år. Åldern har nu höjts från tidigare 22 år. Det innebär att man som förälder kan vända sig till vilken tandläkare som helst som är ansluten till Försäkringskassan, alternativt till Folktandvården eller kontakta…Continue Reading

FN bryr sig om barns rättigheter

FN bryr sig om barn i hela världen och deras rättigheter. Just därför har FN något som kallas för Barnkonventionen. Denna så kallade Barnkonvention konvention innehåller bestämmelser gällande mänskliga rättigheter för just barn och unga. Alla länder som har ratificerat Barnkonventionen måste följa denna. Barn ska vara just barn Barn…Continue Reading