Sveriges utmaningar med barns rättigheter

Sverige är ett fantastiskt land att leva i på många sätt. Men hur står det egentligen till med barns rättigheter i Sverige? Självklart mycket bättre än i många andra länder, men på vissa områden har vi en hel del att jobba på. FN har tryckt på ett antal punkter som Sverige bör se över eller förbättra.

Diskriminering

En punkt som FN poängterade är att vi måste se till att svenska barn inte utsätts för diskriminering. Men kan det verkligen stämma? Diskriminerar vi verkligen barn i Sverige? Faktum är att diskriminering innebär att bli behandlad annorlunda på grund av till exempel hudfärg, religion, eller etnicitet. Och detta sker varje dag i vårt avlånga land. Exempel på detta finns i skolan. Lärarnas objektivitet i sin betygsättning är något som man inte helt kan ta för självklart i Sverige. Det finns ett antal exempel på elever som lämnat in samma uppgifter till samma lärare och fått olika betyg.

Barm i utsatta situationer

En annan punkt handlar om att barnen ska få en plats och intervjuas när det kommer till asylfrågor. I dagsläget är det faktiskt så att barnen inte blir hörda när beslut fattas i specifika asylfrågor. Detta kan ses som lite märkligt eftersom barnen ofta är anledningen till att till exempel en familj flytt. Sverige måste även bli bättre på att se till barnens bästa, både i asylärenden och socialtjänstärenden. Barn som far illa eller riskerar att fara illa, verkar alltså vara extra sårbara i Sveriges system.

Barn på institutioner

En annan sak som FN trycker på handlar om något som fått ganska stor uppmärksamhet medialt de senaste åren. Sverige måste sluta att placera barn på stängda och låsta institutioner. I program som till exempel Uppdrag Granskning har vi kunnat se hur ungdomar som mår psykiskt dåligt spänns fast för att inte kunna skada sig själva eller andra och hur de lever nästan hela sin ungdom inspärrade, utan möjlighet till ett normalt liv. Detta är ett område där Sverige brister på många sätt, vi misslyckas gång på gång att ta hand om de i samhället som faktiskt mår sämst och detta gäller även när det kommer till barnen.

Övriga uppmaningar

Andra saker som FN uppmanar Sverige att förbättra handlar om att se till att barn inte kan utvisas tillsammans med en förälder som de måste skyddas från, att se över och stärka skyddet av barn när det kommer till sexuell exploatering, och att undersöka varför det finns barnfattigdom i vårt land. Barnfattigdom är ju inte bara en fråga om pengar och inget som man löser på samma sätt som till exempel en företagskris där man lånar pengar från Capcito till exempel. Det är ett socialt problem där man måste hitta rötterna till problemet.

Många menar att anledningen till att det finns så mycket för Sverige att jobba på när det kommer till barns rättigheter är att barnkonventionen inte är lag här. Nu har det i alla fall beslutats att den kommer att träda i kraft som lag, år 2020.