Barns rättigheter har stärkts genom barnkonventionen

Sverige har länge varit ett föregångsland vad gäller barns rättigheter. I Sverige, till skillnad från många andra länder, har barn länge setts som självständiga individer med egna intressen. I andra länder har barnens idéer och åsikter varit underkastade föräldrarnas vilja och intressen. Det finns många lagar och regler i Sverige som skyddar barn och barns rättigheter. Socialtjänstlagen innehåller flertalet bestämmelser som understryker att när socialtjänsten fattar beslut om ett barn, ska alltid barnets bästa beaktas. Det innebär att socialtjänsten kan behöva fatta beslut som går över vårdnadshavarnas vilja, om denna inte är förenlig med vad som är bäst för barnets utveckling, hälsa och förhållanden i övrigt. På senare år har riksdagen fattat flera beslut i syfte att stärka barnets rättigheter. Det mest tydliga exemplet på det är att barnkonventionen har blivit lag i Sverige.

Detta innebär barnkonventionen

Barnkonventionen är en FN-konvention om barns rättigheter. Det är en konvention som innehåller viktiga bestämmelser för att skydda barn från våld och dåliga levnadsvillkor samt att i allmänhet säkra att barn får goda uppväxtvillkor. FN:s barnkonvention antogs år 1989 och har sedan dess varit viktigt arbete för att driva på för barns rättigheter runt om i världen. Sverige skrev under barnkonventionen år 1990. Men det faktum att Sverige skrev under konventionen innebar inte att barns rättigheter per automatik stärktes. När Sverige år 1990 antog konventionen så innebar det rent praktiskt att Sverige åtog sig för att arbeta för att det som stod i barnkonventionen blev verklighet – men det innebar ingen garanti för någon enskild medborgare att konventionen verkligen skulle följas. Unicef har flera gånger kritiserat Sverige för att inte följa bestämmelserna i barnkonventionen. År 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige, genom ett riksdagsbeslut.

Praktiska konsekvenser av att barnkonventionen blivit lag

Den främsta konsekvensen av att barnkonventionen blivit lag är att varje enskild medborgare kan åberopa en bestämmelse i barnkonventionen i en domstolstvist. Rent praktiskt innebär detta att en domstol är tvungen att ta hänsyn till barnets bästa vid beslut om uppehållstillstånd, beslut om familjehemsplacering eller liknande beslut.