Barns rättigheter vid en vårdnadstvist

Varje år sker i Sverige mängder av skilsmässor. Skälen kan vara många, men för de två berörda parterna blir situationen efteråt så gott som alltid bättre. Några som däremot ofta riskerar att hamna i kläm är de eventuella barnen. Visserligen kan de på många sätt få det bättre efteråt. Samtidigt riskerar de att påverkas negativt av vad som kan vara en stor osämja mellan föräldrarna. Ibland kan denna osämja övergå till en vårdnadstvist.

En sådan kan ha sin upprinnelse i att en av föräldrarna inte är benägen att ta hand om sitt barn. Ofta är de däremot bara ett uttryck för föräldrarnas oförmåga att diskutera och kompromissa, vilket dessvärre riskerar att drabba barnen hårt, emotionellt och psykiskt. Vårdnadstvister är komplicerade och känsliga och det är nödvändigt att ta hjälp av en kunnig och specialiserad advokat som kan ge effektiv hjälp. Sådan finns bland annat att tillgå hos www.magnussonlaw.com/se/, en advokatbyrå med flera specialinriktningar.

Vad kan göras åt problemet

Barnkonventionen är numera svensk lag, men detta implementeras inte alltid bra. Detta område är sannerligen en av förbättringspotentialerna i Sverige.

Ett förslag som nyligen tagits fram är att barn ska få ett eget särskilt ombud. Detta kan både uttrycka barnets egen önskan och åsikt i ett rättsfall, något som ofta förbises, men också utgöra emotionellt stöd.

Till skillnad från brottmål har parterna inte rätt att få ett eget juridiskt ombud bekostat av rätten, något som är helt och hållet nödvändigt för att klara sig bra genom processen. Om exempelvis en rik förälder stämmer sin betydligt mindre bemedlade motpart kan det innebära orättvisa för deras förutsättningar att ta hand om sina barn. Därför bör inkomstgränsen för vem som är berättigad till ekonomiskt stöd höjas markant.