Barns rättigheter

Att barn har rättigheter i samhället är det många som tar för givet. Samtidigt är det långt ifrån alla barn i världen som kommer i närheten av alla rättigheter som de faktiskt har. Som de flesta känner till så regleras barnens rättigheter i[FN:s konvention om barnens rättigheter:https://unicef.se/barnkonventionen],vilken har skrivits under av 196 länder, varav USA är det enda landet som ännu inte ratificerat konventionen. I Barnkonventionen, som den också kallas så anses de viktigaste punkterna vara att alla barn har samma rättigheter och att inget barn får diskrimineras om det befinner sig i ett land som skrivit under Barnkonventionen. En annan av de viktigaste punkterna är att barnets bästa alltid ska prioriteras i frågor som rör barnet, en tredje att alla barn har rätt att överleva, leva och utvecklas, vilket gäller såväl fysisk som psykisk, moralisk och social utveckling. Den fjärde och sista punkten som anses viktigast är att även barnen har rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem och att samhället också ska ta hänsyn till dessa åsikter med hänsyn till barnets mognad och ålder.

Varje barn har rätt till utbildning

En annan viktig rättighet i barnkonventionen är barnens rätt till utbildning. Förutom att utbildning är en förutsättning för barnens såväl psykiska som fysiska utveckling och möjlighet att själv skapa sig en framtid så är utbildning också en förutsättning för att barnen ska kunna lära sig, förstå och kräva sina rättigheter. För barn som har det svårt i skolan kan läxhjälp vara en god idé, men det viktigaste är att de får den utbildning de har rätt till.

Vart kan man vända sig?

Att som barn göra sin röst hörd är inte alltid det lättaste och lyckligtvis finns det organisationer och även en myndighet att vända sig till. Den myndighet som ansvarar för att tillvarata barns rättigheter är Barnombudsmannen som bland, varje år skriver en rapport om barnens situation i Sverige.

För barn som mår dåligt, blir mobbade eller har problem hemma finns Barnens rätt i samhället – Bris dit barn kan vända sig och prata med en vuxen. Även Bris utgår från Barnkonventionen och är ett ovärderligt stöd för barn som av olika skäl inte har det så lätt i hemmet eller i skolan.

Barn på flykt har också rättigheter

En grupp barn som har det extra svårt är de som av någon anledning tvingats fly från sina hemländer och som ofta saknar en fast punkt i tillvaron under flera år. FN:s barnfond, Unicef gör här ett hästjobb när det gäller att ta tillvara på flyktingbarns rättigheter, bland annat genom att tillhandahålla utbildning i flyktingläger. Men Unicef arbetar också mot barnfattigdom och för utveckling så att alla barn, oavsett vart på jorden de fötts ska kunna få en framtid.